MWX

اکسیژن

اکسیژن (Oxygen) نام:اکسیژن نماد: O عدد اتمی: 8 عدد جرمی: 16 جرم اتمی: 15.99 gr/mol آرایش الکترونی: 1s²2s²2p⁴ چگالی: 1.429gr/Lit دمای ذوب:°218- سانتی گراد دمای جوش:°182- سانتی گراد ایزوتوپ ها O-16 O-17 O-18  یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی…

کربن

کربن (Carbon) نام: کربن نماد:C عدد اتمی: 6 عدد جرمی: 12 جرم اتمی:12.01gr/mol آرایش الکترونی:2s²2p²{‏He} چگالی: 2.1gr/cm³ دمای ذوب:°3367 سانتی گراد دمای جوش: °4827 سانتی گراد. ایزوتوپ ها گرافیت،الماس،دوده،فولرن  عنصری شیمیائی در جدول تناوبی با نشان C و عدد اتمی…

برلیم

برلیم بریلیم( Beryllium) نام: بریلیم نماد:Be عدد اتمی:4 عدد جرمی: 8 جرم اتمی: 9.012182 gr/mil آرایش الکترونی: 1s²2s² چگالی:1.85 gr/cm³ دمای ذوب: °1287 سانتی گراد دمای جوش:°2469 سانتی گراد ایزوتوپ ها. Be⅞ Be9→☢رادیو اکتیو☢ Be¹∅→☢رادیو اکتیو☢ عنصری است فلزی در…

لیتیم

لیتیم (Lithium) نام: لیتیم نماد:Li عدد اتمی:3 عدد جرمی:6 جرم اتمی: 6.941 gr/mil چگالی: 0.5 gr/cm³  آرایش الکترونی:1s²2s¹ دمای ذوب :°180 سانتی گراد دمای جوش:°1342 سانتی گراد ایزوتوپ ها Li³ Li⁴→☢رادیو اکتیو☢  نامش گرفته شده از واژه یونانیlithos به معنی…

هیدروژن

هیدروژن (Hydrogen) نام: هیدروژن یا آبزا نماد:H عدد اتمی: 1 عدد جرمی: 1 1.00794.gr/mil:جرم اتمی 1s¹ :آرایش الکترونی 0.07099gr/cm³:چگالی نقطه ذوب: °249- سانتی گراد نقطه بحرانی: °242- سانتی گراد ایزوتوپ ها پروتتیم(H¹) دوتریم(H²) ترتیم(H³) بیشترین نیمه عمر: 12.65×10¹¹ سال  یک…

واحد های غلظت

واحد های غلظت quantity of concentration همانطور که میدانیم غلظت یک کمیت است پس دارای واحد است کمیت ها تنها یک واحد اصلی دارند اما غلظت دارای چندین واحد مختلف است واحد های غلظت 1-مولاریته(M) 2-مولالیته(m) 3-کسر مولی 4-درصد جرمی،درصد…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن