MWX

کاربرد هایی از مولاریته و مولالیته

کاربرد هایی از مولاریته و مولالیته 1-بدست آوردن دمای جوش محلول(Tb) همانطور که میدانیم ناخالصی ها باعث تغییر در نقطه جوش یک محلول یا ماده میشوند. مثلا با اضافه کردن200g نمک به 5lit آب دمای جوش آب  °C 107 میشود.…