MWX

استرانسیم

استرانسیم استرانسیم ( Stransium ) نام: استرانسیم نماد: Sr عدد اتمی: 38 عدد جرمی: 87 جرم اتمی:87.62gr/mol آرایش الکترونی: 5s²[Kr] چگالی:2.63 gr/cm³ دمای ذوب: °769 سلسیوس دمای جوش:°1384 سلسیوس استرانسیم فلزی براق و به رنگ قهوه ای مایل به زرد…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن