MWX

کلیات جایرو

به نام خدا کلیات جایرو جایروسکوپ که به طور معمول جایرو نامیده میشود،چرخ گردان یا دیسک چرخانی است که بر اساس طراحی و نصب،حول محور دوران(spin axis)می چرخد.اساس کار آن بر مبنای این اصل فیزیک اسوار است: هر جسمی که…

هدایت سماوی

به نام خدا هدایت سماوی stellar guidance نوعی از هدایت داخلی خود اتکاست که موشک،مسیر و موقعیت خود را با استفاده از ستارگانی که موقعیت ثابت در  فضا دارند، تصحیح میکند. از این موقعیت به عنوان دستگاه مرجع مختصات استفاده…

هدایت اینرسی

به نام خدا هدایت ناوبری اینرسی inertial navigate control ناوبری اینرسی عبارت است ازتشخیص موقیعت یک متحرک مانند هواپیما،موشک و یا کشتی با استفاده از اندازه گیری متغیر های اینرسی نظیر سرعت و شتاب که بوسیله حسگر اینرسی(inertial sensores) انجام…

هدایت فعال

به نام خدا موشک با هدایت فعال active missile این موشک ها دارای یک منبع توضیع تشعشعی(فرستندۀ tx)میباشد.پرتو ها از این طریق به سوی هدف روانه میشوند.انرژی منعکس شده از هدف  بوسیله حسگر های گیرنده موججود در موشک(rx)تشخیص داده شده…

هدایت نیمه فعال

به نام خدا هدایت نیمه فعال semi active guidance این موشک به امواج دریافتی بازگشتی از هدف(راداری،مادون قرمز و لیزری)حساس بوده و با بهره گیری از حسگر های مربوط به امواج برگشتی مذکور به سوی هدف کشیده میشوند.موشک های اسپارو…

هدایت غیرفعال

به نام خدا هدایت غیرفعال (انفعالی) passive homing guidance missile در این نوع هدایت موشک ها به عواملی مانند حرارت(نظیر مادون قرمز که از نازل هواپیما خارج میشود و یا انعکاس حرارت از سطح آن)حساس بوده و در پیگیری منبع تولید…

فرمان رادیویی

به نام خدا فرمان رادیویی radio commamd در این نوع هدایت،هدف بوسیله دستگاهی مجزا،ردیابی و تحلیل میشود.پس از این ارزیابی ها نتیجه به صورت فرامین رادیویی و به انحاء زیر ارسال میشود: *فرمان جهت آوردن موشک روی خط نشانه روی…