MWX

تقسیم بندی جایروسکوپ

به نام خدا تقسیم بندی جایروسکوپ جایرو ها دارای انواع و اقسام مختلفی هستند.گروه بندی بر اساس درجات آزادی-یکی از روش های تقسیم بندی-به شرح زیر است: جایرو های دو درجه آزادی جایرو های یک درجه آزادی امیررضا علی اکبری

کلیات جایرو

به نام خدا کلیات جایرو جایروسکوپ که به طور معمول جایرو نامیده میشود،چرخ گردان یا دیسک چرخانی است که بر اساس طراحی و نصب،حول محور دوران(spin axis)می چرخد.اساس کار آن بر مبنای این اصل فیزیک اسوار است: هر جسمی که…

هدایت سماوی

به نام خدا هدایت سماوی stellar guidance نوعی از هدایت داخلی خود اتکاست که موشک،مسیر و موقعیت خود را با استفاده از ستارگانی که موقعیت ثابت در  فضا دارند، تصحیح میکند. از این موقعیت به عنوان دستگاه مرجع مختصات استفاده…

هدایت اینرسی

به نام خدا هدایت ناوبری اینرسی inertial navigate control ناوبری اینرسی عبارت است ازتشخیص موقیعت یک متحرک مانند هواپیما،موشک و یا کشتی با استفاده از اندازه گیری متغیر های اینرسی نظیر سرعت و شتاب که بوسیله حسگر اینرسی(inertial sensores) انجام…

هدایت فعال

به نام خدا موشک با هدایت فعال active missile این موشک ها دارای یک منبع توضیع تشعشعی(فرستندۀ tx)میباشد.پرتو ها از این طریق به سوی هدف روانه میشوند.انرژی منعکس شده از هدف  بوسیله حسگر های گیرنده موججود در موشک(rx)تشخیص داده شده…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن