MWX

موشک های کروز

به نام خدا موشک های کروز موشک های کروز : این موشک ها نوعی از موشک های هدایت شونده هستند و تا آخر مسیر دارای هدایت(ترکام،اینرسی،GPSو…)بوده و تنها در اتمسفر پرواز مینمایند.کروز ها نسبت به موشک های بالستیک دقیقتر،متنوع تر،کاراتر…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن