MWX

فرمان رادیویی

به نام خدا فرمان رادیویی radio commamd در این نوع هدایت،هدف بوسیله دستگاهی مجزا،ردیابی و تحلیل میشود.پس از این ارزیابی ها نتیجه به صورت فرامین رادیویی و به انحاء زیر ارسال میشود: *فرمان جهت آوردن موشک روی خط نشانه روی…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن