MWX

هدایت فعال

به نام خدا موشک با هدایت فعال active missile این موشک ها دارای یک منبع توضیع تشعشعی(فرستندۀ tx)میباشد.پرتو ها از این طریق به سوی هدف روانه میشوند.انرژی منعکس شده از هدف  بوسیله حسگر های گیرنده موججود در موشک(rx)تشخیص داده شده…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن