MWX

هدایت فعال

به نام خدا موشک با هدایت فعال active missile این موشک ها دارای یک منبع توضیع تشعشعی(فرستندۀ tx)میباشد.پرتو ها از این طریق به سوی هدف روانه میشوند.انرژی منعکس شده از هدف  بوسیله حسگر های گیرنده موججود در موشک(rx)تشخیص داده شده…

هدایت نیمه فعال

به نام خدا هدایت نیمه فعال semi active guidance این موشک به امواج دریافتی بازگشتی از هدف(راداری،مادون قرمز و لیزری)حساس بوده و با بهره گیری از حسگر های مربوط به امواج برگشتی مذکور به سوی هدف کشیده میشوند.موشک های اسپارو…

هدایت غیرفعال

به نام خدا هدایت غیرفعال (انفعالی) passive homing guidance missile در این نوع هدایت موشک ها به عواملی مانند حرارت(نظیر مادون قرمز که از نازل هواپیما خارج میشود و یا انعکاس حرارت از سطح آن)حساس بوده و در پیگیری منبع تولید…