MWX

هدایت سماوی

به نام خدا هدایت سماوی stellar guidance نوعی از هدایت داخلی خود اتکاست که موشک،مسیر و موقعیت خود را با استفاده از ستارگانی که موقعیت ثابت در  فضا دارند، تصحیح میکند. از این موقعیت به عنوان دستگاه مرجع مختصات استفاده…