MWX

جایروسکوپ یک درجه آزادی

به نام خدا جایروسکوپ یک درجه آزادی این جایرو تنها دارای یک رینگ یا طوقۀ داخلی است.در این جایرو،روتور به جز حرکت حول محور چرخش میتواند حول محور طوقۀ داخلی نیز بچرخد.در این جایرو تقدم(precession)تنها در یک جهت اعمال میشود.شکل…