MWX

مقاومت تقدمی

به نام خدا مقاومت تقدمی هر گونه گشتاور یا نیرویی که به محور ورودی وارد میگردد باعث عکس العمل و جنبش حرکت در محور خروجی میشود.پیدایش این نیرو را که از نظر جهت حرکت،عمود بر محور چرخش یا ورودی است،نیروی…