MWX

مقاومت ناخواسته

به نام خدا مقاومت ناخواسته عوامل فیزیکی نظیر نامتعادل بودن جایرو از نظر جرمی(unbalanced mass) یا اصطکاک یا طاقان (bearing friction) و یا نیرویی مانند طوقه ها باعث بوجود آمدن این مقاومت ناخواسته یا پیش آمده drift میشوند.در طراحی جایروها…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن