MWX

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی موشک پیوسته  در موقعیت های از پیش تعیین شده در مقایسه با محور های مرجع (زمین-طول،عرض و ارتفاع جغرافیایی)قرار دارند.به…

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به برنامه ریزی است.سامانۀ مذکور شامل  یک دستگاه ضبط چند کاناله میباشد.اطلاعات مربوط به پیش از پرتاب موشک،ابتدا به این بخش…