MWX

قلع

به نام خدا قلع ( Tin) نام: قلع ، حلب، آرزیز نماد: Sn عدد اتمی: 50 عدد جرمی: 118 جرم اتمی:118.710 gr/mol آرایش الکترونی: 5s²4d10 5p²[Kr] چگالی:7.13 gr/cm³ دمای ذوب:°231 سانتی گراد دمای جوش:°2602 سانتی گراد فلزی نرم، چکش خوار…

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک

به نام خدا شتاب سنج های میکروالکترومکانیک (ممز) mems این شتاب سنج ها روی نیمه رساناها به صورت مجتمع ساخته شده و برای آشکارسازی از پیزوالکتریک یا خازن استفاده میکنند. شتاب سنج ممز از نظر ساختار شامل و فنر و…

شتاب سنج های لرزشی

به نام خدا شتاب سنج های لرزشی  این شتاب سنج ها بر مبنای اختلاف فرکانس ایجاد شده در نوسانات یک جرم مرتعش بر اثر اعمال شتاب کار میکند.دراین سامانه یک جسم مرتعش (مثلا کوهرتز)در فرکانس طبیعی خود نوسان میکند.طبق قوانین…

کادمیوم

به نام خدا کادمیوم کادمیوم( Cadmium) نام: کادمیوم نماد:Cd عدد اتمی:48 عدد جرمی:112 جرم اتمی:112.411gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d10 [Kr] چگالی:8.65 gr/cm³ دمای ذوب:°321 سلسیوس دمای جوش:°767 سلسیوس کادمیوم جزو فلزات سمی است و سمیت ان 100000 برابر سرب است. فلزی نرم…