MWX

پرومتیم

به نام خدا پرومتیم پرومتیم(Promethium) نام: پرومتیم نماد:Pm عدد اتمی:61 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.91gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f5 دمای ذوب:°1168 سانتی گراد دمای جوش:°2469 سانتی گراد چگالی:7.22 gr/cm³ عنصری فلزی است در دسته لانتانید ها. اولین لانتانید رادیو اکتیو است. در…

نئودیمیم

به نام خدا نئودیمیم ( Neodymium ) نام: نئودیمیم نماد: Nd عدد اتمی:60 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.242 gr/mol دمای ذوب:°1024 سانتی گراد آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f⁴ دمای جوش:°3074 سانتی گراد چگالی:7.01 gr/cm³ فلزیست پارامغناطیس و دارای جلای و فلزی. عضوی از لانتانیدها…

پرازئودیمیم

به نام خدا پرازئودیمیم پرازئودیمیم( Praseodymium) نام: پرازئودیمیم، پروزئودیمیم نماد:Pr عدد اتمی:59 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.90 gr/mol آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f³ چگالی:6.48 gr/cm³ دمای ذوب: °931 C دمای جوش:°3512 C فلزی در دسته لانتانید هاست. دارای جلای طلایی فلزی است. دارای خاصیت…

سریم

به نام خدا سریم ( Cerium) نام: سریم نماد:Ce عدد اتمی:58 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.116gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f² چگالی:6.77 gr/cm³ دمای ذوب:°795 سلسیوس دمای جوش:°3443 سلسیوس  دومین عضو از گروه لانتانید ها است. این فلز دارای جلای زرد فلزی است.…

لانتانیم

به نام خدا لانتانیم ( Lanthanum) نام: لانتانیم، لانتان نماد:La عدد اتمی:57 عدد جرمی:138 جرم اتمی:138.90gr/mol آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f¹ چگالی: 6.162 gr/cm³ دمای ذوب:°920 سانتی گراد دمای جوش:°3464 سانتی گراد لانتان فلزی است در دسته لانتانید ها و اولین عضو این…

سزیم

به نام خدا سزیم سزیم( Cesium) نام: سزیم نماد: Cs عدد اتمی:55 عدد جرمی:132 جرم اتمی:132.90gr/mol چگالی:1.93gr/cm³ دمای ذوب:° 28 سلسیوس دمای جوش:°631 سلسیوس آرایش الکترونی: 6s¹[Xe] سزیم یا سیزیم، ششمین فلز قلیایی است. فوق العاده واکنش پذیر است. در…

هک کلش آو کلنز

به نام خدا هک کلش آو کلنز هک‌کلش من‌میگم کرک میشه شما میگید هک‌میشه خب تست کنید شاید کار نکنه?با دورک?گوگل هکینگ نی? بریم سراغ اموزش❤️? 1–وارد بلو استکس شید و سپس وارد کلش اف کلنز ۲–از اونطرف وارد صفحهcmd.exeویندوز…