MWX

سریم

به نام خدا سریم ( Cerium) نام: سریم نماد:Ce عدد اتمی:58 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.116gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f² چگالی:6.77 gr/cm³ دمای ذوب:°795 سلسیوس دمای جوش:°3443 سلسیوس  دومین عضو از گروه لانتانید ها است. این فلز دارای جلای زرد فلزی است.…