MWX

پرازئودیمیم

به نام خدا پرازئودیمیم پرازئودیمیم( Praseodymium) نام: پرازئودیمیم، پروزئودیمیم نماد:Pr عدد اتمی:59 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.90 gr/mol آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f³ چگالی:6.48 gr/cm³ دمای ذوب: °931 C دمای جوش:°3512 C فلزی در دسته لانتانید هاست. دارای جلای طلایی فلزی است. دارای خاصیت…