MWX

موشک های بدون بال و بالک

به نام خدا

موشک های بدون بال و بالک

موشک های بدون بال و بالک

اینگونه موشک ها فاقد کنترل های اولیه(بال،بالک)هستند و از انحراف راستای نیروی تراست حاصله از موتور با استفاده از مکانیزم مربوطه یا از راکت های فرعی دیگری که بدین منظور در اطراف بدنه ساخته شده اند و خروجی نازل آن ها به وسیله منافذ کوچکی به بیرون متصل میباشد،جهت کنترل و تغییر مسیر استفاده میکنند.به طور معمول سامانه های کنترلی موشک های بالستیکی از این نوع میباشد.

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+