MWX

ویژگی های ساختمان موشک

به نام خدا

ویژگی های ساختمان موشک

خصوصیات کلی ساختمان موشک اطلاعات زیادی را درمورد موشک مشخص میکند.موشک های دارای متعادل کننده،موشک هایی مشابه هواپیما هستند که برای حرکت در اتمسفر طراحی شده اند و برابر یک قانون کلی،موشک هایی با بال های کوچک و متعادل کننده برای سرعت های فوق العاده زیاد ،مانند پدافند هوایی ساخته شده اند.موشک های با هدف پرواز با سرعت زیاد،دارای بدنۀ بلند و باریک با سطوح فراگیر هوایی (airfoll) کم طراحی میشوند تا کمتر با مقاومت هوا در حین پرواز مواجه شوند.موشک های کوتاه با قطر زیاد با بال ها وبالک های بزرگ تر با سرعت کمتری پرواز میکنند.موشک هایی که دارای کنترل های اولیه،شهپر ها،بالابر ها و سکان ها میباشند به سادگی قابل تشخیص اند ، که هدایت شونده هستند و به منظور عملیات کنترلی و برای تغییر مسیر موشک در حین پرواز از این تجهیزات استفاد ه میکنند.موشک های کوچک با بال ها و بالک های ثابت و قاقد سطوح کنترل اولیه را موشک غیر هدایت شونده یا راکت میگویند که مسیر بالستیکی را برای رسیدن به هدف میپیمایند و سر انجام موشک های عظیم و بدون بال و سطوح کنترل اولیه به وسیلۀ موتور یا راکت موتور کنترل میشوند.این نوع موشک ها به طور معمول برای پرواز در بالای جو طراحی شده اند.

ویژگی های ساختمان موشک rss
امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+