MWX

کلیات سامانه

به نام خدا

کلیات سامانه

سامانۀ هدایت یکی از بخش های عمدۀ موشک است و کار آن هدایت موشک از محل روانه سازی و پرتاب تا بخشی از مسیر (بالستیک) و یا هدف(کروز ها) میباشد.بعضی از موشک ها از هدایت های مختلفی،در قسمت های متفاوت مسیر استفاده میکنند.همۀ سیستم های هدایت جهت انجام وظایف مربوط،دارای قسمت های زیر میباشد.

کلیات سامانه

اولین قسمت هدایت،حسگرها(sensors) هستند که میتوانند انواع انرژی نظیر حرارت،روشنایی،امواج الکترومغناطیسی،صدا ویا حرکات مکانیکی را تشخیص دهند.این وسایل (حسگرها)انرژی دریافتی را تجزیه و تحلیل کرده و به شکل سیگنال های الکترونیکی در می آورند سپس آن ها را به رایانه و در نهایت به کنترلر ها انتقال میدهند.
برای مثال:خروجی حسگر برای یک کیلوگرم فشار،یک ولت تغییر ولتاژ یا به ازای یک درجه تغییر دما یک میلی آمپر تغییر جریان میتواند باشد.
جایروسکوپ ها(تأمین کننده های خط مرجع) از جمله وسایلی هستند که در هدایت موشک نقش اساسی دارند.
قسمت بعدی مربوط به رایانه است که اطلاعات را از حسگر ها دریافت کرده و پردازش(process) میکند.خروجی رایانه به نحوی است که قابل دریافت و واکنش مناسب بوسیلۀ قسمت های کنترلی میباشد.این قسمت در واقع مغز موشک تلقی میشود، زیرا اطلاعات لازم برای دیگر قسمت ها و سطوح کنترل از این بخش صادر میشود.
رایانه از قسمت دیگری به نام اطلاعات مرجع(refrence_unit)تغذیه میشود که حاوی اطلاعات اولیه،جهت طی مسیر موشک و سرانجام رسیدن به هدف،قبل از پرتاب، در این قسمت ذخیره یا حین پرواز به آن مخابره و وارد میشوند.سیگنال های خروجی به بخش دیگری به نام تقویت کننده هدایت میشوند تا ولتاژ جریان حاوی اطلاعات را به سطح معینی از توان برساند تا بوسیله قسمت های عملگر یا کنترلی(سطوح کنترل یا نازل برداری)قابل دریافت،فهم و واکنش باشد.قسمتی از این اطلاعات به بخش باز خورد(feed back)بر میگردد.
پس از برقراری ارتباط با قسمت هدایت اثرات ناخواسته و بیش از حد سطوح کنترل را خنثی میکند و در نتیجه موشک به طور دقیق در مسر معین خود قرار گرفته و از وارد شدن هرگونه اطلاعات ناخواسته باتوان کم یا زیاد بیرونی به سامانۀ هدایت جلوگیری میشود.به عبارت دیگر تنظیم توان،درست یا نادرست بودن اطلاعات دریافتی و تشخیص آن به عهده این بخش میباشد

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+