MWX

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا

تجهیزات برنامه ریزی

program device

 از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به برنامه ریزی است.سامانۀ مذکور شامل  یک دستگاه ضبط چند کاناله میباشد.اطلاعات مربوط به پیش از پرتاب موشک،ابتدا به این بخش وارد میشود و در مجموع این سامانه کنترل عملیات موشک را در تمام طول پرواز(نظیر اوج گیری،انحراف از مسیر و یا برگشت) به صورت لحظه ای انجام داده و یا اطلاعات اضافی را به سامانۀ هدایت ارائه میکند.شکل زیر(شکل اول)نمونۀ ساده ای از این سامانه را نشان میدهد.

تجهیزات برنامه ریزی

متداول ترین دستگاه برنامه ریزی شامل 3 کانال مختلف است.یک کانال در این سامانه کنترل اتفاق های عمده در طول پرواز موشک،نظیر جدا شدن موتور های مختلف، تحریک و روشن شدن موتور مخصوص به چرخش موشک و یا روشن شدن موتور های ورود به جو(reentry)را به عهده دارد.این کنترل ها با ارسال پالس های مناسب از طریق زمان سنج فرکانسی و با دقت زیاد انجام میشوند.دومین کانال،مربوط به تغییرات ارتفاع(سرعت زاویه ای-ارتفاع-زاویه حمله)و جبران خروجی شتاب میباشد.سومین کانال،به چرخش های موشک حول محور طولی(roll(غلتش)) و متوقف نمودن موشک مربوط است.شکل زیر(شکل دوم)جریان اطلاعات را در تجهیزات برنامه ریزی نشان میدهد.

تجهیزات برنامه ریزی

در هر یک از سامانه های مذکور استفاده از زمانسنج بسیار دقیق ضروری است تا ارسال هر یک از اطلاعات مربوط به موقعیت موشک  در طول پرواز و نیز انجام مانور ها به صورت هماهنگ و در لحظه مناسب انجام گیرد،زمان سنج پالسی از جلمه این دستگاه ها میباشد.در واقع این زمانسنج باعث میشود تا زمانی که عمل خواصی در موشک انجام میشود از تولید پالس دستوری دیگر جلوگیری شود.
این پالس زمانی در واقع یک سوییچ پله ای است که امکان دارد برای متوقف نمودن برنامه ریزی در هر موقعیتی از هوا وارد عمل شود.شکل زیر(شکل سوم)نحوۀ عملکرد این مولد را نشان میدهد.

تجهیزات برنامه ریزی


 

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+