هماهنگی پروازی

mwx بدون دسته

به نام خدا

هماهنگی پروازی

flight coardination

وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی موشک پیوسته  در موقعیت های از پیش تعیین شده در مقایسه با محور های مرجع (زمین-طول،عرض و ارتفاع جغرافیایی)قرار دارند.به عبارت دیگر بین محور های فیزیکی موشک و مسیر واقعی هماهنگی و انطباق برقرار است.دو شکل زیر(اشکال اول و دوم) محور های فیزیکی موشک و نیز علائم یونانی محور های مرجع زمین را نشان میدهند.

هماهنگی پروازی

هماهنگی پروازی

در سامانه هدایت اینرسی (inertial) اندازه گیری ها بر اساس نیرویی است که به موشک وارد میشود تا آن را از مسیر واقعی و اصلی خارج نماید.مبنای میزان انحراف،جایرو و تثبیت کننده هماهنگی (gyro stabilized axes coardinate) با محور مسیر مرجع میباشد.(شکل زیر(شکل سوم))

هماهنگی پروازی

برای تأمین هماهنگی پروازی،اندازه گیری های مذکور به صورت مداوم انجام میشود و از طریق مفسر و مترجم میزان هماهنگی محوری (translational measuring axes coardinates) و انتقال آن به کنترلر ها جهت هر گونه عکس العمل،امکان پرواز موشک در مسیر واقعی فراهم میشود.
شکل زیر(شکل چهارم) اصطلاحات مربوط به تغییرات انحراف محوری را نشان میدهد.برابر شکل،تغییرات محور عرضی(cross range) یا جهت،تغییرات محور طولی(slant-range)یا برد و تغییرات ارتفاع (slant-altitude)نامیده میشود.در حقیقت اساس تصحیح مسیر یا دقت موشک بر تنظیم نمودن زوایا برحسب متغییر های مذکور و دقت آنهاست.هماهنگی پروازی

 
امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]

رایانه موشک

به نام خدا رایانه موشک computer همۀ موشک های بالستیکی که دارای سامانه هدایت و کنترل(g&c) باشند از رایانه استفاده […]