MWX

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک

به نام خدا

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک (ممز)

mems

این شتاب سنج ها روی نیمه رساناها به صورت مجتمع ساخته شده و برای آشکارسازی از پیزوالکتریک یا خازن استفاده میکنند.
شتاب سنج ممز از نظر ساختار شامل و فنر و یک جرم اینرسی است.این شتاب سنج برای اولین بار در دانشگاه استنفورد آمریکا ساخته شد و در سال 1986 تولید انبوه آن شروع گردید.از این شتاب سنج بیشتر در صنعت خودرو سازی استفاده شده و با دارا بودن مزایای زیر درحال جایگزینی به جای شتاب شنج های پاندولی میباشد.(محاسن در زیر عکس)

شتاب سنج های میکروالکترومکانیک

محاسن به شرح زیر میباشند:
*قیمت کم
*اندازه کوچک
*کم مصرف بودن
*کاهش نویز های مزاحم و افزایش سرعت مونتاژ
*تعامد راحت تر محور ها در شتاب سنج های دو یا سه محوره

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن