MWX

شتاب سنج

به نام خدا

شتاب سنج

accelerometer

امروزه انواع مختلفی از شتاب سنج ها طراحی شده اند.اساس طراحی همۀ آن ها به طور خلاصه شامل اجسامی با جرم ثابت هستندکه در مواجهه با عواملی نظیر حرکت و جا به جایی از خود حساسیت نشان داده،محدوده یا باز شده و میزان تغییرات آن قابل اندازه گیری هستند.به طوری که در شکل زیر مشاهده میشود با پیدایش تغییرات و نوسانات در سرعت(توسط یک عامل خارجی)جرم درون مخزن در امتداد محور حساس جا به جا میشود.مقدار جا به جایی با سرعت و تغییر شتاب آن متناسب است.به عبارت دیگر، هر اندازه نیروی حاصله از سرعت بیشتر باشد مقدار جا به جایی زیاد تر میشود مقدار جا به جایی علاوه برسرعت با زمان نیز متناسب میباشد.
اساس شتاب سنج:
سرعت=زمان x شتاب
فاصله(تغییر موقعیت یا جا به جایی)=سرعت xزمان

شتاب سنج

انواع شتاب سنج

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+