MWX

جایروسکوپ های ممز

به نام خدا

جایروسکوپ های ممز

micro electro mechnical system

فناوری جدیدی است که در ساخت جایروها از آن استفاده  میشود.این حسگر مجموعه ای از عناصر مکانیکی حسگر ها و راه اندازی های دستگاه های الکترونیکی مبتنی بر زیر لایه سیلیکون معمولی است که در فناوری زیر ساخت “micro fabrication” به کار گرفته میشود. این جایرو ها از توان بالقوه تجاری برخوردار بوده و در اندازه های بسیار کوچک و با هزینه بسیار کم تولید میشوند.از این حسگر ها در مهمات تاکتیکی و صنایع غیر نظامی که به دقت زیادی نیازدارند استفاده میشود. به دلیل آن که تلفیق آن ها با GPS و دیگر تجهیزات ناوبری باعث شده دقت مورد نظر در به کارگیری این گونه سلاح ها تأمین گردد.استفاده از آن هرروز وسیع تر میگردد.
جایروسکوپ های ممز

جایروسکوپ های ممز


امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+