MWX

هدایت نیمه فعال

به نام خدا

هدایت نیمه فعال

semi active guidance

هدایت نیمه فعال

این موشک به امواج دریافتی بازگشتی از هدف(راداری،مادون قرمز و لیزری)حساس بوده و با بهره گیری از حسگر های مربوط به امواج برگشتی مذکور به سوی هدف کشیده میشوند.موشک های اسپارو و هاگ از این نوع میباشند.در گذشته بیشتر از موشک های آشیانه یاب نیمه فعال قدیمی به شرحی که در زیر بیان میشود برای مشخص نمودن هدف از رادار استفاده میکردند؛ولی امروزه اغلب از اشعه مادون قرمز یا لیزر برای این منظور استفاده میشود. برخی از موشک های کوچک و مهمات هوشمنده هدایت پذیر مانندgbu-28،از این نوع هستند.
توضیح این نکته ضروری است که در موشک های دور برد نیمه فعال،هنوز از رادار به عنوان هدایت استفاده میشود.مزیت هدایت نیمه فعال نسبت به هدایت فعال کاهش وزن و حجم و افزایش برد موشک میباشد.

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+