MWX

هدایت فعال

به نام خدا

موشک با هدایت فعال

active missile

هدایت فعال

این موشک ها دارای یک منبع توضیع تشعشعی(فرستندۀ tx)میباشد.پرتو ها از این طریق به سوی هدف روانه میشوند.انرژی منعکس شده از هدف  بوسیله حسگر های گیرنده موججود در موشک(rx)تشخیص داده شده و به رایانه هدایت وارد شده و پس از پردازش برای تصحیح مسیر به سطوح کنترل فرستاده میشود. با وجود این که این نوع موشک ها برای رهگیری و هدایت به سوی هدف مستقل عمل میکنند،دارای حجم و وزن سنگین تری نسبت به انواع دیگر بوده و گران قیمت نیز هستند. اکثر موشک های دور پرواز در فاز نهایی از این نوع هدایت استفاده میکنند.

امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+