اشکال ترکیبی

mwx بدون دسته

به نام خدا

اشکال ترکیبی

در این نوع بررسی استقرار ساختمانی بال ها و بالک ها روی بدنه به صورت ترکیبی در نظر گرفته میشود.شکل اول دو نوع از این سامانه را نشان میدهد در شکل اول(الف)بال ها و بالک ها به صورت یکنواخت  و در امتداد هم قرار گرفته اند که به نوع در خط(inline)معروف میباشد.به طوری که در شکل ملاحظه میشود،بال ها و بالک ها نسبت به هم و محور موشک در زاویه ای مساوی قرار دارند.
در شکل اول(ب) نوع پنجه ای (inter digital)  استقرار بال و بالک(غیر ردیفی) نشان داده شده است .به طوری که در شکل ملاحظه میشود، هر بال و بالک به فاصله زاویه 45 درجه از یکدیگر قرار گرفته اند.

اشکال ترکیبی

با توضیحات فوق مشخص میشود که بیشتر اصطلاحاتی که برای بیان قطعات و شکل عمومی موشک به کار میرود،آنهایی است که برای هواپیما استفاده میشود. شکل دوم (شکل زیر)قسمت عقبه یک هواپیمای عادی را نشان میدهد.به نحوۀ استقرار تثبیت کننده های عمودی و افقی به صورت معمولی (conventional-usual)گفته میشود.این قطعات که در تغییر وضعیت مخور های افقی و عمودی هواپیما دخالت دارند در قسمت عقب هواپیما(دم)قرار گرفته اند.

اشکال ترکیبی

برای توجیه بیش تر در این زمینه به اشکال ترسیمی شکل سوم(شکل زیر)”الف و ب”که شکل عمومی عقبۀ هر دوی آنها صلیبی است دقت نمایید قسمتی از شکل سوم”الف” که دور آن خط کشیده شده است دارای تثبیت کننده های عمودی و افقی است ، در صورتی که آنچه در داخل خط دایره ای شکل سوم”ب”نشان داده میشود بال ها هستند که دو بخش مربوز مشابه نیستند زیرا وظایف متفاوتی انجام میدهند.

اشکال ترکیبی

ما به هر دو بخش عقبه(دم) میگوییم.به خاطر داشته باشید بر حسب طراحی موشک ها این قسمت (دم)ممکن است در بخش جلویی موشک قرار بگیرد.بال ها نیز به همین ترتیب ممکن است در قسمت های متفاوتی از بدنه طراحی شوند.
از این نظر،ممنکن است کنترل ها در بخش عقب،جلو و یا بال موشک قرار بگیرند.شکل چهارم(شکل زیر )این موضوع را به خوبی روشن میکند.

اشکال ترکیبی


امیررضا علی اکبری

نوشته شده توسط

mwx

اطلاعات در amir-82.blog.ir

شاید دوست داشته باشید:

شماره مجازی برای تلگرام

به نام خدا شماره مجازی آمریکا برای تلگرام   👉🏿👉🏿👉🏿جهت خرید روی تصویر کلیک کنید مشخصات: نام محصول:شماره مجازی آمریکا […]

هماهنگی پروازی

به نام خدا هماهنگی پروازی flight coardination وقتی موشک در مسیر طراحی شده پرواز میکند در واقع محور های فیزیکی […]

تجهیزات برنامه ریزی

به نام خدا تجهیزات برنامه ریزی program device  از دیگر بخش های رایانه ای مربوط به هدایت موشک،تجهیزات مربوط به […]