MWX

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

به نام خدا

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف

گیری (روش قدیم)

تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

این معرفی شامل 3 ردیف است هر ردیف شامل 1 حرف است.
***
ردیف یا حرف اول در روش قدیمی نشانگرمحل استقرار تجهیزات روانه سازی(launch-environment)و وسایل محیطی موشک را شامل میشود.این حروف نشان میدهد که موشک از کجا پرتاب یا روانه شده است.برای نشان دادن این محل ها از سه نشانه یا علامت(حرف)U,SوA با مفاهیم زیر استفاده میشوند:
under water:U:روانه سازی زیر آبی را نشان میدهد(موشک هایی که از زیر آب پرتاب میشوند.
surface:S:روانه سازی سطحی:یعنی اینکه موشک از نوعی است که از سطح زمین یا سطح آب(کشتی شناور)روانه و پرتاب میشود.
َair:A:روانه سازی هوایی:شامل موشک هاییست که از هوا(هلکوپتر و هواپیمای نظامی)پرتاب میشوند.
***
دومین حرف در روش قدیم موقعیت هدف(target enviroment)را معرفی میکند که شامل سه حرف(به شرح توضیحات پیشین)میباشد:
surface:S:اهداف سطحی(زمین یا سطح دریا)
under water:U:اهداف زیر سطحی(زیر آبی(زیر دریایی یا موشک زیر آب))
air:A:اهداف هوایی(هواپیما-هلکوپتر یا موشک)
***
حرف آخر در سامانه قدیم نشان دهندۀ موشک یا راکت(missile:M:موشک و rocket:R:راکت)است. از آنجا که موشک ها جدا از راکت ها طبقه بندی میشوندلذا بیش تر از حرف M در این ردیف استفاده میشود.
بر مبنای این روش جدول علامت گزاری موشک ه شامل 9 گروه میباشد.لازم به ذکر است موشک های ضد موشک(anti missile) یا موشک هایی که علیه موشک های دیگر به کار برده میشوند و نیز ضد ماهواره ها(anti satellite)جزو تقسیم بندی فوق با پسوند anti قرار میگیرند.
***تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)
تقسیم بندی موشک ها بر اساس محل روانه سازی و هدف گیری(روش قدیم)

 امیررضا علی اکبری
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+