MWX

کریپتون

کریپتون

کریپتون ( Krypton )
نام: کریپتون
نماد:Kr
عدد اتمی: 36
عدد جرمی: 83
جرم اتمی:83.798 gr/mol
آرایش الکترونی4s²3d104p6[Ar ]
چگالی:3.84 gr/Lit
دمای ذوب: °152.3- سانتی گراد
دمای جوش: °156- سانتی گراد

کریپتون (Krypton) عنصر شیمیایی با نشانهٔ Kr ، عدد اتمی 36 ، جرم اتمی 83.80 ، شش ایزوتوپ پایدار و چند ایزوتوپ ساختگی پرتوزا دارد . از گروه گاز های نجیب و تناوب چهارم جدول تناوبی ، گازی است بی رنگ ، بی بو و 1.18 مرتبه از هوا سنگین تر است . نام آن از واژهٔ کریپتوس (kryptos به معنای مخفی) گرفته شده است؛ زیرا مدت زیادی کشف نشده باقی مانده بود . قابل سوختن و سمی نیست. در دمای نیتروژن مایع بر اثر تخلیه الکتریکی با فلوئور ترکیب می شود و KrF۲ و KrF۴ می دهد که در دمای معمول تجزیه می شود . به میزان 0.0108 درصد هوا را تشکیل می دهد و بر اثر تخلیهٔ الکتریکی ، نور بنفش کم رنگ ایجاد می کند.
تهیه
از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به مقدار بسیار کم به دست می آید.

کاربرد:
برای پر کردن لامپ های فلوئورسنت ، لامپ های معمولی برق ، لامپ های ویژه دیگر ، لیزر و عکسبرداری با سرعت زیاد.

کریپتون

گاز بی رنگ کریپتون که در کنار ژنراتور تسلا به رنگ بنفش در آمده است.


امیرمحمدمحمدحسینی

اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+