MWX

ید

به نام خدا

ید

(Iodine)
نام: ید
نماد:I
عدد اتمی:53
عدد جرمی: 126
جرم اتمی:126.90gr/mol
آرایش الکترونی:5s²4d10 5p5[Kr]
چگالی:4.93 gr/cm³
دمای ذوب°:113.7 سانتی گراد
دمای جوش: °184.3 سانتی گراد
 نافلزی بنفش در گروه هالوژن ها است که برای سلامت انسان واجب است.
عنصری است حل نشدنی که مقدار بسیار کم آن برای موجودات زنده لازم است. واکنش پذیری اش از تمامی هالوژنها کمتراست و الکترون دهنده ترین هالوژن شبه فلز می‌باشد. ازاین عنصر عمدتاً” در پزشکی، عکاسی و رنگ استفاده می‌شود.
ید ( واژه یونانِ iodes به معنی بنفش) در سال 1811 توسط برنارد کورلوس کشف شد.
ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهای استاندارد به بخاری بنفش رنگ و بد بو تبدیل می‌گردد.این هالوژن همچنین با بسیاری از عناصر، ترکیباتی را می‌سازد اما از سایر عناصر گروه هالوژنها فعالیت کمتری داشته و دارای خصوصیاتی شبیه فلزات است.ید به راحتی در کلروفرم، تتراکلرید کربن یا دی سولفید کربن حل شده و محلولهای ارغوانی رنگی بوجود می‌آورد( تنها به مقدار کمی در آب قابل حل است) .رنگ آبی سیر با محلول نشاسته ویژگی ید آزاد می‌باشد.
برای این عنصر 30 ایزوتوپ وجود دارد که تنها یکی از آنها I-127 پایدار است.از ایزوتوپ رادیواکتیو مصنوعی I-131 ( ساطع کننده بتا) که دارای نیمه عمر 8 روز است برای درمان سرطان و دیگر بیماریهای غده تیروئید استفاده می‌گردد.معمول ترین ترکیبات ید عبارتند از یدیدهای سدیم و پتاسیم ( KI) و یدیتها ( KIO3).
ید فقط یک ایزوتوپ پایدار I-127 دارد.با این همه ایزوتوپهای رادیواکتیو ید کاربردهای وسیعی دارند.I-129 با نیمه عمر 17 میلیون سال محصولی از پراش Xe-129 در اتمسفر است اما نتیجه فروپاشی U-238 نیز می‌باشد.چون U-238در خلال فعالیتهای مربوط به انرژی هسته‌ای تولید می‌شود، وجود آن ( به نسبت I-129/I) می‌تواند فعالیتهای در حال انجام در هر مکان را مشخص کند.به همین علت از I-129 در مطالعات آب باران بعد از حادثه چرنوبیل استفاده شد.از آن همچنین بعنوان ردیاب آبهای زیر زمینی و نشان دهنده پراکندگی فضولات در محیط زیست استفاده می‌گردد.سایر کاربردها ممکن است بوسیله تولید I-129 در پوسته زمین ازطریق تعدادی مکانیسم فروپاشی مختل شود.
I-129 از جهات زیادی شبیه Cl-36|chlorine است. این ایزوتوپ، هالوژنی قابل حل و نسبتاً” واکنش ناپذیر است که بیشتر بصورت آنیونی non-sorbing یافت شده و بوسیله واکنشهای کیهانزاد، حرارت اتمی و ثابت تولید می‌شود. درمطالعات آب شناسی چگاله‌های I-129 معمولاً” به نسبت I-129 به مقدار کلی I گزارش می‌شود( که عملاً” I-127 است).چون نسبتهـــــــــای Cl-36/Cl,I-129/I در طبیعت تقریباً” کم می‌باشد ( 14-10تا 10-10) اوج حرارت اتمی I-129/I در طول دهه 70 و 80 تقریباً” به 7-10رسید.I-129 با Cl-36 در بعضی موارد فرق دارد؛ نیمه عمر آن طولانی تر است ( vs6/1 ، 3/0 میلیون سال)، به شدت biophilic است و به اشکال یونی چندگانه وجود دارد ( معمولاً” I- و یودیت) که دارای رفتار شیمیایی متفاوتی هستند.
خطرات
تماس مستقیم آن با پوست ممکن است آسیبهایی را به همراه داشته باشد پس هنگام کار با ید باید بسیار احتیاط نمود.بخار ید باعث دردناک شدن چشم و غشاء مخاطی می‌شود.حداکثر مقدار مجاز ید در هوا نباید از 1 میلی گرم در هر متر مکعب فراتر رود.

ید

ید


 

امیرمحمدمحمدحسینی
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+

‏106 دیدگاه در نوشته‌ی “ید

 1. ecco outlet coupon

  Assets just like the one you mentioned here will likely be very helpful to me! Ill submit a hyperlink to this page on my blog. I am sure my guests will discover that very useful. Massive thanks for the helpful info i found on Area News Anyway, in my language, there will not be a lot good source like this.
  ecco outlet coupon http://www.matchesvogue.co.uk

 2. coach handbags online

  I am impressed, I must say. Really seldom do I discovered a blog thats both informative and entertaining, and let me tell you, youve hit the nail on the head. Your post is outstanding; the matter is something that not many people are talking intelligently about. I am really happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.
  coach handbags online http://www.coachhandbagsoutlet2015.com

 3. patagonia sale

  I am grateful for your post. Id really like to comment that the expense of car insurance varies greatly from one coverage to another, since there are so many different issues which give rise to the overall cost. As an example, the model and make of the motor vehicle will have a large bearing on the fee. A reliable old family car will have a more affordable premium when compared to a flashy expensive car.
  patagonia sale http://www.patagoniauk.cc

 4. fitflop store

  Took me time to read all the comments, but I genuinely enjoyed the article. It proved to become extremely beneficial to me and I am positive to all of the commenters here! It is constantly nice whenever you can not only be informed, but additionally entertained! Im sure you had enjoyment writing this post.
  fitflop store http://www.fitfloponline.store

 5. buy patagonia

  This is some good quality material. It took me a while to find this blog but it was worth the time. I noticed this page was buried in bing and not the first spot. This webpage has a lot of fine stuff and it does not deserve to be burried in the search engines like that. By the way Im going to save this blog to my favorites.
  buy patagonia http://patagonia.websila.us

 6. adidas shoes store

  How can i extend the range of a Wireless N router? I have an Xtreme N handheld router (Dlink). I have to extend the reach in the wireless signal. I know how to do it for the G signal. I want to know how to do the idea for an N sign. Is it possible make use of regular N routers as repeaters. If so, how to configure them. Thanks for that information.
  adidas shoes store http://www.cheapadidas.online

 7. ugg online store

  Hi there! I know this is kinda off topic however Id figured Id ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If youre interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
  ugg online store http://ugg.francarrilloguerrero.com

 8. cheap marmot

  Howdy, i read your blog often and i own an analogous one and i used to be simply wondering if you get a lot of spam comments? If thus how do you stop it, any plugin or anything youll be able to advise? I get thus much lately its driving me mad so any help is very abundant appreciated. It costs about $10 more on a comparable HP printer, and $75 on a Canon.
  cheap marmot http://www.marmotshop.online

 9. ecco online uk

  I believe you have made several truly fascinating points. Not too many others would actually think about it the way you just did. I am really impressed that there is so much about this subject that has been unveiled and you made it so nicely, with so considerably class. Topnotch one, man! Genuinely special things right here.
  ecco online uk http://www.napfashion.co.uk

 10. nordstrom ugg sale

  How is it that just anyone can write a weblog and get as popular as this? Its not like youve said anything incredibly impressive more like youve painted a quite picture above an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, here. But do you actually think that you can get away with adding some quite pictures and not seriously say something?
  nordstrom ugg sale http://hartlaubinsurance.com/ugg/

 11. jimmy choo for sale

  Hello mate. My partner and i really just like the particular writing and also your website all in all! Your posting is actually extremely plainly created and also effortlessly understandable. Your WordPress style is great as well! Would definitely be great to know exactly where My partner and i can acquire it. Please hold up the excellent work. We need far more this kind of webmasters such as you on the web and also much fewer spammers. Great friend!
  jimmy choo for sale http://jimmychoo.hawksportsind.com

 12. fjallraven online store

  Dude, please tell me that youre going to publish more. I notice you havent written an additional blog for a while (Im just catching up myself). Your weblog is just too important to become missed. Youve acquired so substantially to say, these knowledge about this topic it would be a shame to see this blog disappear. The internet needs you, man!
  fjallraven online store http://www.fjallravenstore.cc

 13. fitflop online store

  Fantastic Info! But I???¨º?¨¨m having some trouble trying to load your blog. I have read it numerous times before and in no way gotten a thing like this, but now when I try to load a thing it just takes a bit while (5-10 minutes ) after which just stops. I hope i don???¨º?¨¨t have spyware or a thing. Does anyone know what the difficulty might be?
  fitflop online store http://www.fitfloponline.store

 14. Balmain Jeans Sale

  This is some good material. It took me a while to come across this website but it was worth the time. I noticed this page was hidden in yahoo and not the first spot. This blog has a lot of high-quality material and it does not deserve to be burried in the search engines like that. By the way I am going to save this web page to my list of favorites.
  Balmain Jeans Sale http://www.possion.co.uk

 15. cheap mammut jackets

  Spletno oglaševanje – Learn more about the professionals as well as downsides of each and every of such approaches. Current changes inside adsense program have got shaken upward several affiliate marketers. May this suggest an instantaneous collapse regarding ad-sense is incorporated in the cards? even better, can cost per acquisition or cost-per-action advertising and marketing necessarily mean your loss of life involving google adsense as well as contextual advertisings?.
  cheap mammut jackets http://www.cheapmammut.online

 16. Skechers online

  What youre saying is completely true. I know that everybody must say the same thing, but I just think that you put it in a way that everyone can understand. I also love the images you put in here. They fit so well with what youre trying to say. Im sure youll reach so many people with what youve got to say.
  Skechers online http://www.skecherssale.online

 17. parajumpers store

  Hi very good web site you have established. I enjoyed reading this posting. I did want to issue a comment to tell you that the design of this site is very aesthetically pleasing. I used to be a graphic designer, now I am a copy editor in chief for a marketing firm. I have always enjoyed playing with information processing systems and am attempting to learn code in my spare time (which there is never enough of lol).
  parajumpers store http://www.parajumpersstore.online

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن