MWX

زنون

به نام خدا

 زنون

( Xenon)
نام: زنون، گزنون، ایکسنون
نماد: Xe
عدد اتمی:54
عدد جرمی:131
جرم اتمی: 131.293gr/mol
چگالی:4.49 gr/lit
دمای ذوب:°111.9- سلسیوس
دمای جوش:°107.1- سلسیوس
گازی است بی رنگ در دسته گاز های نجیب ، در اثر تخلیه الکتریکی به رنگ آبی- بنفش در می آید.
نام این عنصر (xenon) صورت خنثی از واژه یونانی xenos به معنی غریب است و می‌توان آن را به غریبه ترجمه کرد
غیرقابل سوختن؛ غیر سمی. از نظر شیمیایی غیرفعال است، اما کاملاً بی اثر نیست. ترکیب‌های این عنصر عبارت‌اند از:فلوروئید این عنصر(II)، هگزا فلورویید این عنصر، فلورید این عنصر (I)، اکسید این عنصر(VI) پرگزنات سدیم
کاربرد:
لوله‌های لومینسانس
لامپهای فلاش زن در عکاسی
لیزر
مطالعات ردیابی
فلوئوریتمری
بیحسی
لامپ‌های ماشین (HID)
به مقدار بسیار کم ، یک بخش در 20 میلیون در اتمسفر زمین وجود دارد. این عنصر را بصورت تجاری از باقیمانده‌های هوای مایع استخراج می‌کنند. این گاز نجیب ، بطور طبیعی در گازهایی که از چشمه‌های معدنی خارج می‌شوند، دیده می‌شود. Xe-133 و Xe-135 با روش برتابش نوترون در رآکتورهای اتمی خنک شونده با هوا تولید می‌کنند.
بطور طبیعی دارای 8 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ تا حدی رادیواکتیو است. بجز این شکلهای پایدار 20 ایزوتوپ ناپایدار هم مورد بررسی قرار گرفته است . ایزوتوپ  129این عنصر توسط فروپاشی بتای I-129 تولید می‌شود؛( نیم عمر 16 میلیون سال)؛ زنون 131، زنون132، زنون 134و زنون 136 محصول شکافت اتمی U-238 و Pu-244 هستند، چون این عنصر یک ردیاب برای دو ایزوتوپ والد می‌باشد.
خطرات
این گاز را می‌توان با اطمینان در ظروف شیشه ای در بسته در فشار و دمای استاندارد نگهداری کرد. این عنصر ، سمی نیست، اما بسیاری از ترکیبات آن به‌علت خصوصیات اکسیداسیون قوییشان بسیار سمی هستند.

زنون


 

امیرمحمدمحمدحسینی
اشتراک گذاریShare on FacebookBuffer this pageTweet about this on TwitterPrint this pageShare on TumblrShare on RedditShare on StumbleUponDigg thisFlattr the authorShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on YummlyShare on VKShare on Google+