MWX

علوم تجربی

به نام خدا

علوم تجربی

علوم تجربی مجموعه علومی هستند که با تجربه و آزمایش از روش علمی به دست می آیند این علوم به چهار دسته زیست شیمی فیزیک و زمین شناسی تقسیم میشوند.

شیمی

فیزیک(به زودی)

روش علمی

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن