MWX

شیمی

پرومتیم

به نام خدا پرومتیم پرومتیم(Promethium) نام: پرومتیم نماد:Pm عدد اتمی:61 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.91gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f5 دمای ذوب:°1168 سانتی گراد دمای جوش:°2469 سانتی گراد چگالی:7.22 gr/cm³ عنصری فلزی است در دسته لانتانید ها. اولین لانتانید رادیو اکتیو است. در…

نئودیمیم

به نام خدا نئودیمیم ( Neodymium ) نام: نئودیمیم نماد: Nd عدد اتمی:60 عدد جرمی:144 جرم اتمی:144.242 gr/mol دمای ذوب:°1024 سانتی گراد آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f⁴ دمای جوش:°3074 سانتی گراد چگالی:7.01 gr/cm³ فلزیست پارامغناطیس و دارای جلای و فلزی. عضوی از لانتانیدها…

پرازئودیمیم

به نام خدا پرازئودیمیم پرازئودیمیم( Praseodymium) نام: پرازئودیمیم، پروزئودیمیم نماد:Pr عدد اتمی:59 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.90 gr/mol آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f³ چگالی:6.48 gr/cm³ دمای ذوب: °931 C دمای جوش:°3512 C فلزی در دسته لانتانید هاست. دارای جلای طلایی فلزی است. دارای خاصیت…

سریم

به نام خدا سریم ( Cerium) نام: سریم نماد:Ce عدد اتمی:58 عدد جرمی:140 جرم اتمی:140.116gr/mol آرایش الکترونی: [Xe]6s²4f² چگالی:6.77 gr/cm³ دمای ذوب:°795 سلسیوس دمای جوش:°3443 سلسیوس  دومین عضو از گروه لانتانید ها است. این فلز دارای جلای زرد فلزی است.…

لانتانیم

به نام خدا لانتانیم ( Lanthanum) نام: لانتانیم، لانتان نماد:La عدد اتمی:57 عدد جرمی:138 جرم اتمی:138.90gr/mol آرایش الکترونی:[Xe]6s²4f¹ چگالی: 6.162 gr/cm³ دمای ذوب:°920 سانتی گراد دمای جوش:°3464 سانتی گراد لانتان فلزی است در دسته لانتانید ها و اولین عضو این…

باریم

به نام خدا باریم ( Barium) نماد: Ba عدد اتمی:56 عدد جرمی:137 جرم اتمی:137.327gr/mol آرایش الکترونی: 6s²[Xe] چگالی:3.65gr/cm³ دمای ذوب:°725 c دمای جوش:°1640 c  عنصری فلزی در دسته فلزات قلیایی خاکی است که دارای جلایی به رنگ طلایی مات است.…

سزیم

به نام خدا سزیم سزیم( Cesium) نام: سزیم نماد: Cs عدد اتمی:55 عدد جرمی:132 جرم اتمی:132.90gr/mol چگالی:1.93gr/cm³ دمای ذوب:° 28 سلسیوس دمای جوش:°631 سلسیوس آرایش الکترونی: 6s¹[Xe] سزیم یا سیزیم، ششمین فلز قلیایی است. فوق العاده واکنش پذیر است. در…

ید

به نام خدا ید (Iodine) نام: ید نماد:I عدد اتمی:53 عدد جرمی: 126 جرم اتمی:126.90gr/mol آرایش الکترونی:5s²4d10 5p5[Kr] چگالی:4.93 gr/cm³ دمای ذوب°:113.7 سانتی گراد دمای جوش: °184.3 سانتی گراد  نافلزی بنفش در گروه هالوژن ها است که برای سلامت انسان…

تلوریم

به نام خدا تلوریم ( Tellurium) نام: تلوریم، تلور نماد:Te عدد اتمی:52 عدد جرمی:127 جرم اتمی استاندارد: 127.6 gr/mol آرایش االکترونی:5s²4d10 5p⁴[Kr] چگالی:6.24gr/cm³ دمای ذوب:°449 C دمای جوش:°988 C  شبه فلزی براق و سمی است. شباهت زیادی به سلنیوم دارد.…

فروشگاه ام دبلیو ایکس رد کردن